تیزر معرفی دوره ارتش عادت‌ها

سرفصل های دوره:

  1. قدرت تغییرات کوچک
  2. ماهیت عادت‌ها
  3. انگیزه از کجا می‌آید؟
  4. با انگیزه‌ماندن در زندگی
  5. ۴ قانون ایجاد عادت‌های مثبت
  6. عادت شروع از پایان
  7. عادت نخست نخست‌ها
  8. عادت تیز کردن ارّه